Truy cập

Hôm nay:
97
Hôm qua:
153
Tuần này:
97
Tháng này:
4405
Tất cả:
175818

Ý kiến thăm dò

Quyết đinh kiện toàn lại ban chi đạo chuyển đổi số

Ngày 05/12/2023 09:01:53

UỶ BAN NHÂN DÂN

VẠN THIỆN

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vạn Thiện, ngày 05 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH


Về việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Vạn Thiện

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN THIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ vào Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Vạn Thiện về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Vạn Thiện;

Xét đề nghị của công chức Công chức văn phòng thống kê; Công chức Văn hóa - Xã hội xã Vạn Thiện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Vạn Thiện; gồm các ông(bà) có tên và giữ chức vụ sau:

1. Ông Hoàng Văn Khiêu

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

2. Ông Lương Văn Tùng

Phó chủ tịch UBND xã

Phó ban

3. Ông Lê Viết Khánh

Trưởng công an xã

Thành viên

4. Ông Nguyễn Khắc Văn

Chỉ huy trưởng QS

Thành viên

5. Ông Nguyễn Hoài Nam

Công chức VHXH

Thành viên

6. Ông Lê Trạc Hoàng

Công chức VPTK

Thành viên

7. Bà Lê Thị Nhàn

Công chức VPTK

Thành viên

8. Bà Phạm Thị Loan

Công chức TCKT

Thành viên

9. Ông Đào Xuân Lực

Công chức TP-HT

Thành viên

10. Bà Đỗ Thị Phương

Công chức CSXH

Thành viên

11. Bà Đồng Thị Hương Giang

Công chức NN

Thành viên

* Mời các ông(bà) có tên sau tham gia vào ban chỉ đạo

1. Ông Trần Văn An Phó Bí thư thường trực

2. Ông Đồng Thành Chung Phó CT HĐND xã

3. Ông Nguyễn Huy Hoàng CT MTTQ xã

4. Ông Đỗ Văn Tài CT ND xã

5. Bà Đinh Thị Hồng CT PN xã

6. Bà Bùi Thị Vân Bí thư Đoàn xã

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của UBND huyện, của xã.

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của địa phương. Định kỳ tổng hợp báo cáo các hoạt động của ủy ban trên môi trường điện tử về cấp trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay cho quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của ủy ban nhân dân xã Vạn Thiện.

Công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Văn hóa -Xã hội,các ban, ngành, đoàn thể và các Ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy, TT HĐND;

- BCĐ chuyển đổi số;

- Như Điều 1;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Khiêu

Quyết đinh kiện toàn lại ban chi đạo chuyển đổi số

Đăng lúc: 05/12/2023 09:01:53 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

VẠN THIỆN

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vạn Thiện, ngày 05 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH


Về việc kiện toàn lại Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Vạn Thiện

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN THIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ vào Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Vạn Thiện về thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Vạn Thiện;

Xét đề nghị của công chức Công chức văn phòng thống kê; Công chức Văn hóa - Xã hội xã Vạn Thiện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Vạn Thiện; gồm các ông(bà) có tên và giữ chức vụ sau:

1. Ông Hoàng Văn Khiêu

Chủ tịch UBND xã

Trưởng ban

2. Ông Lương Văn Tùng

Phó chủ tịch UBND xã

Phó ban

3. Ông Lê Viết Khánh

Trưởng công an xã

Thành viên

4. Ông Nguyễn Khắc Văn

Chỉ huy trưởng QS

Thành viên

5. Ông Nguyễn Hoài Nam

Công chức VHXH

Thành viên

6. Ông Lê Trạc Hoàng

Công chức VPTK

Thành viên

7. Bà Lê Thị Nhàn

Công chức VPTK

Thành viên

8. Bà Phạm Thị Loan

Công chức TCKT

Thành viên

9. Ông Đào Xuân Lực

Công chức TP-HT

Thành viên

10. Bà Đỗ Thị Phương

Công chức CSXH

Thành viên

11. Bà Đồng Thị Hương Giang

Công chức NN

Thành viên

* Mời các ông(bà) có tên sau tham gia vào ban chỉ đạo

1. Ông Trần Văn An Phó Bí thư thường trực

2. Ông Đồng Thành Chung Phó CT HĐND xã

3. Ông Nguyễn Huy Hoàng CT MTTQ xã

4. Ông Đỗ Văn Tài CT ND xã

5. Bà Đinh Thị Hồng CT PN xã

6. Bà Bùi Thị Vân Bí thư Đoàn xã

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của UBND huyện, của xã.

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của địa phương. Định kỳ tổng hợp báo cáo các hoạt động của ủy ban trên môi trường điện tử về cấp trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay cho quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của ủy ban nhân dân xã Vạn Thiện.

Công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Văn hóa -Xã hội,các ban, ngành, đoàn thể và các Ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy, TT HĐND;

- BCĐ chuyển đổi số;

- Như Điều 1;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Khiêu

Người tốt, việc tốt